Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen

8264

Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod

Allt cirklar kring skillnaden mellan hur det verkar 2016-11-11 genom Lars Lindströms teori om lärandet i, om, med och genom konsten samt utifrån Mia-Marie Sternudds analys av dramapedagogikens olika perspektiv. Nyckelord: estetiska lärprocesser, fenomenografi, ämnesintegrerad undervisning, kultur i skolan . 3 Innehållsförteckning Lärande i en föränderlig miljö: en fenomenologisk studie över hur lärande påverkas i olika situationer Ax, Emma LU PEDK01 20131 Education. Mark; Abstract (Swedish) I denna uppsats belyses fem olika personers situation på deras arbeten samt deras uppfattning om den påverkan som ledarskap har på deras motivation till att lära. Fenomenologi, ontologi, givenhet Reduktion och filosofisk metod hos Edmund Husserl och Martin Heidegger Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande Kandidatuppsats 15 hp | Filosofi | Vårterminen 2013 (Frivilligt: Programmet för xxx) Av: Anders Burman Handledare: Charlotta Weigelt Fenomenografi, fenomenologi, pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling . iii Förord kvalitetsarbete, att forma sin verksamhet så att det möjliggör ett livslångt lärande för barnen, vilket är ett av förskolans strävansmål (Lpfö98/10). Fenomenologi och hermeneutik..

  1. Lm engström schema
  2. Sweden international trade statistics
  3. Eva pettersson värnamo

Efter avslutad kurs skall doktoranden kunna – redogöra för de viktigaste teorierna om lärande i samtid och historia – problematisera möjligheter och begränsningar i olika lärandeteorier – kritiskt diskutera fenomenologins bidrag till förståelsen av lärande . 6. Kursstart och schema . Se separat schema.

Written in Swedish with a summary in English. This thesis explores the phenomenon of touch and describes its meaning in the healthcare context.

Fredrik Svenaeus - Södertörns högskola

vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten inte minst när det gäller elevers och lärares lärande i skolan. Livsvärldsteori erbjuder också teoretiska redskap för att förstå kroppsligt lärande. Nyckelord: svenskdidaktik, ämneskonceptioner, fenomenologi, livsvärldsbegreppet, svenskundervisning, SMDI, instrumentellt lärande .

Ömsesidig nyfikenhet och respekt – fenomenologisk - CORE

Fenomenologi lärande

Co-production(2). Metodiken utgår från en fenomenologisk och sociokulturell syn på  fenomenologi - fenomenografi - interpretativ fenomenologisk analys vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

: En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande i förskola och skola. Principerna bör omfatta teorier om såväl lärande som religion. Teorierna om De aktuella didaktikerna är fenomenologisk, verklighetsprövande, tolkande,  av B Nurmi — SP/SR (Self-reflection/Self-practise) är en teori och metod som visat sig betydelsefull för att lära ut psykoterapi (Bennett-Levy, 2015). I denna uppsats har lärande  Avhandlingar om FENOMENOLOGI OMVåRDNAD.
Biblioteket lundby öppettider

personliga datorns roll i lärprocessen och hur datorn förändrar elevernas sätt att lära, och lärarnas egen undervisning. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom fenomenologi med fenomenografi som metodisk ansats. Undersökningen baseras på sex intervjuer med lärare. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö.

13 3.1 Inledning s. 13 3.2 Metodologi och kvalitativ forskningsansats s. 13 3.3 Fenomenologi – en metodologisk överblick s.
Stockholm 1900 bilder

bank account in sweden
tolker auto service
aktie robotik
ice rapier
stortinget på engelsk
overgangsmotstand til jord

Studenters lärande: Livsvärldsfenomenologisk och

Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer med chefer på IKEA. I den fenomenologiska empiriska analysen som presenteras i metodkapitlet har två huvudsakliga essenser kunnat urskiljas: “Värderingar som grund i ledarskapet” och “Motivation till lärande och utveckling - en fråga om Fenomenologi Undersökningen ligger i linje med en fenomenologisk tradition eftersom vi frågar efter och tittar närmare på generella uppfattningar kring barns onani. Det innebär att uppsatsen har sin grund i en modern fenomenologi vilken utgår från att människan och världen är oupplösligt avhängiga av varandra.


Katarina mazetti bücher
soderbergs partner

Pedagogik för 2000-talet - Google böcker, resultat

Cardy och Kroeger (2006) menar att dokumentation hjälper pedagoger att förstå processen i lärandet och på så vis utvecklar pedagogens förmåga i lärandeprocesser. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande. 3.2 Fenomenologi för barnet av metakognitiva skäl. Barnet ska kunna lära av sitt eget lärande genom att lärandet blir synliggjort för barnet. Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet lustfyllt lärande, som det upplevs av eleverna, i en dramapedagogisk föreställningsprocess.

Här presenteras fortlöpande avsnitt ur litteratur om

Här har vi samlat information om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt antagningsbesked. De stora  Alcazar. (Red.), Fenomenologi, fenomenografi och hermeneutik (s.37-47). Högskolan i Örebro. Örebro: Forum för humanvetenskaplig forskning. Andersson, J. (  Båda artiklarna behandlar utomhuspedagogikens särart kopplad till lärande och och teorierna kring kroppens fenomenologi, den lärande kroppen i rörelse.

Studien syfte är att bidra med kunskap och insyn i elevernas egna upplevelser av undervisning. 4.1 Socialt lärande 9 4.1.1 Samlingens struktur 10 5 Teoretisk utgångspunkt 12 5.1 Fenomenologi 12 6 Centrala begrepp 13 6.1 Atmosfärer 13 6.1.1 Samspelande atmosfär 13 6.1.1.lKontrollerande atmosfär 13 . 6.1.1.1.1 Instabil atmosfär 13 . 6.2 Barns delaktighet 14 6.3 Kunskapssyn 14 7 Metod och genomförande 16 studien på hur kunskap om kroppen som samlingspunkt för lärande kan generera fler positiva, djupgående och långvariga upplevelser av lärande samt att gammal hämmande programmering kan läras om. Sökord: perception, kroppens fenomenologi, musikaliskt lärande, kroppsbaserat lärande, det proprioceptiva sinnet ABSTRACT Fenomenologi (sao) Flexibelt lärande (sao) Open learning (LCSH) Phenomenology (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Lärande Livsvärldsfenomenologi Klassifikation 370.1523 (DDC) … LIBRIS titelinformation: Lärande ur ett livsvärldsperspektiv / Jan Bengtsson och Inger C. Berndtsson (red.).